நினைப்பு
இவ்வுலகில்
எங்கு நோக்கினும்
பிளவுகள்
பிணக்குகள்
முரண்கள்
பாகுபாடுகள்
காழ்ப்பு
சலிப்பான எண்ணத்தோடு
குளக்கரையில்
ஓடிக்கொண்டிருக்கையில்
தடுமாறி இடறி விழ
அன்பாய்க் கைகொடுத்து
தூக்கிவிட்டுச் சென்ற
முகமறியா அந்நபரின்
வாஞ்சையில்
தோற்றுப்போயின
எல்லாமும்!

பழமைபேசி,
சென்டர்வில், டென்னசி

© TamilOnline.com