கலி·போர்னியா பாடநூல் சச்சரவு தொடர்பான வலைச்சுட்டிகள்
http://en.wikipedia.org/wiki/Californian_Hindu_textbook_controversy

பேரா. விட்சல் குழுக்கள்

Indo Eurasian Research: (http://groups.yahoo.com/group/Indo-Eurasian_research/), www.safarmer.com/Indo-Eurasian/snippets.pdf

இடதுசாரி குழுக்கள்

Friends of South Asia (FOSA): http://www.friendsofsouthasia.org/textbook/index.html
sacw.insaf.net/HateEducation/

இந்து மதக் குழுக்கள்

"Hindu Education Foundation" (HEF): http://hindueducation.org, www.hindueducation.org/ca/SecondCRPAnalysis.pdf

"Hindu American Foundation" (HAF): (http://www.hinduamericanfoundation.org/index.php)

The Vedic Foundation (VF): (http://www.thevedicfoundation.org/)

Indian Civilization List: (http://groups.yahoo.com/group/IndianCivilization/)

Hinduism Today: http://www.hinduismtoday.com/press_releases/school_textbooks/Bajpai_CPR_edits.pdf

© TamilOnline.com