மாயச்செவ்வகம்
இதுதான் மாயச்செவ்வகம். இதில் விடுபட்ட கட்டங்களை நிரப்பவேண்டும்.நிபந்தனைகள்:
1. இந்தச் செவ்வகத்தில் நீங்கள் எந்த எண்களை வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம்.
2. ஓர் எண்ணை ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்தலாம்.
3. இடவலமாகக் கூட்டினால் 154ம், மேலிருந்து கீழாகக் கூட்டினால் 66ம் கூட்டுத்தொகையாக வருமாறு அமைக்கவேண்டும்.

முயற்சி செய்யுங்களேன் பார்ப்போம்!

அரவிந்த்

விடைகள்

© TamilOnline.com